Anna d'Orchimonts anteckningar om Släkten:


Slottet Orchimont blev förstört av marechal Chatillon år 1636. Karl den femte konfiskerade grevskapet Orchimont och förenade det med sina domäner, varefter det endast hade titeln av Prevote.

Numera är Orchimont en vanlig by. Dess rykte kom från slottet, vilket, fastän litet. likväl genom sitt läge och sin konstruktion ansågs nästan ointagligt. Det var byggt på en brant klippa, otillgängligt från alla sidor. Grunden var grävd i klippan med fängslet, valven och övriga dylika saker nödvändiga för fästningen, medan dess oinskränkta härskare hade högre domsrättigheter med rätt över liv och död och hade galge, påle och fängelse. I de gamla papperen finnas endast strödda anteckningar om släkten under dess första århundraden. Där talas om, att Lothar, konung av Frankiska riket belägrade ett fäste, som försvarades av Renaut greve d'Orchimont. Sedan Lothaire intagit fästningen förstördes den och Renaut togs till fånga med sina söner och sitt folk.

Adelard och Thissolin d'Orchimont underskrevo år 1069 en donation gjord av Frederic de Luxembourg och år 1122 biträdde Godefroy, greve i Orchimont vid grundandet av abbotsklostret i Münster.

År 1232 bestämde greve Jaques d'Orchimont huru hans egendomar skulle efter hans död delas mellan hans hustru Claire och hans son Baudoin för att förekomma, att det skulle bliva någon tvist mellan dem.

Omkring år 1330 lär greve Jaques d'Orichimont i samråd med sin hustru Agnes grunda ett sjukhus i Bouillon under den helige Georges beskydd för att bistå de fattiga på denna plats. Dessutom nämnes en donation gjord av samma personer.
Efter denna tid är det ett uppehåll i underrättelserna om familjens histora, emedan alla papper förstördes under revolutionerna och de olyckliga krigen. Efter 1589 finns emellertid många namn i Bievres dopbok. Även kan man i de gamla registren se, att greve Jaques Louis d'Orchimont och hans maka stått fadder och att greve Jacques Louis haft sonen Jean Louis född den 13 september 1609, gift med en mademoiselle d´Ardelle.

Från och med dessa personer kan man följa släkten från far till son.

1. Jaques Louis d'Orchimont

2. Jean Louis gift med en mademoiselle d´Ardelle.

3.1. Mathieu, kapten i Österrikisk tjänst.

3.2. Jaques även kapten i Österrikisk tjänst. Kommendant vid Neuf-chateau vid Herbeumont, gjorde med sin trupp belägringen av Danvillers sur Meuse och blev sedan i början på sjuttonde århundradet sedan han lämnat tjänsten Lieutenant gouverneur i staden Bouillon. Var gift med Jeanne de Vauthiers dotter till le seigneur de Mouzaioe och capitaine prevot d'Orchimont.

Barn:

4.1. Michel, kapten i Österrikisk tjänst. Blev sårad vid belägringen av Luxembourg år 1684 och med sin garnison förd till Namür, där han dog av sina sår.

4.2. Charles Ferdinand gift med högvälborna Jeanne Marguerithe de Hollogne de Hasgniee

Barn:

5.1. Jean Charles, född den 23 nov. 1667. Österrikisk kapten och död barnlös.

5.2. Dominique född den 29 januari 1670. Blev även kapten och dog barnlös.

5.3. Michel, född den 15 augusti 1680. Död som herre till Bievre den 15 augusti 1738. Gift med Alexis Roberty från Bievre och hade med henne flera barn bosatta i Bievre.

5.4. Jean, 54 år 1740 enligt pass. Han utvandrade från Luxembourg i början av sjuttonhundratalet i anledning av Nantiska ediktets upphävande. Kapten i svensk tjänst. Död 1754. Gift med friherrinnan Maria Elisabeth de la Lande född .... död 2.3.1732.

Son

6.1. Wilhelm Albrecht född i Stockholm den 17 mars 1716. Blev i maj månad 1733 kadett i Kungl. Artelleriregementet i Stockholm vid kapten Mannerheims kompani. Efter att ha erhållit permission for han i februari månad 1734 med en postjakt från Dalarö till Danzig och hade under sitt anförande en transport av 93 man värvade i Sverige för konung Stanislais räkning. Sedan början av december 1733 hade han i egenskap av löjtnant exerserat dessa personer. Vid ankomsten till Danzig blev han kornett vid konung Stanislais Livdragoner och i juni månad löjtnant vid samma regemente. Efter Danzigs kapitulering och efter att ha sluppit ur rysk fångenskap, stannade han i samma konungs tjänst till den 18 mars 1736, då han erhöll nådigt avsked. År 1736 den 17 november fick han Kornetts indelning vid Bohusläns dragoner. År 1749 den 15 februari avsked med kaptens rang. Blev mantalsskriven i Strömstad 1747 och kallas då f.d. löjtnant i utrikestjänst numera Kungl. livdrabant. Idkade köpenskap i Strömstad, var skeppsredare, byggde fartyg, ägde såg och kvarn. Död en 9 april 1787, ligger begraven på Strömstads kyrkogård. Gift den 10 april 1745 med Anna Maria Strömdahl född 10 augusti 1713. Död 26 oktober 1750. Dotter till borgmästaren i Strömstad assessor Jakob Olofsson Strömdahl född 1679, död 1749 och Anna Helgesdotter Brun.

Gift andra gången i Varberg 1752 med Barbara Busch född den 13 augusti 1715, död den 23 Juli 1781, änka efter rådman Georg Gammal i Malmö, död 1750, dotter till Convoykommissarien i Göteborg Johan Hansson Busch född i Kungälv 1690, död 1756 och Anna Talena Gathe född 27.12.1694 och död 2.12.1777. Änka efter Amiralitets-lieutnanten Herr THorsen.

7.1 Anna Maria Elisabeth född 1746. Död den 1 juni 1800. Gift med tullförvaltare Ebbe Anders Schough.

7.2. Johanna Jakobina född 1747. Död den 27 januari 1793.

7.3. Margaretha Christina född den 26 december 1748. Död den 26 januari 1797.

7.4. Wilhelmina född den 28 novenber 1749 och död den 25 oktober 1788. Gift med handlaren Emanuel Hermansson Hanqvist född 1753 och död 9 april 1789.

7.5. Charlotta född den 26 oktober 1750, död samma dag jämte sin mor.

Barn i andra giftet:

7.6. Wilhelm Albrecht , född den 12 februari 1754, död i yngre år.

7.7. Carl Ferdinand Johan född i Göteborg den 19 april 1757. Kom i tjänst vid Artelleriet den 4 augusti 1772. Den 15 september 1772 blev han fourir, 1773 den 7 juni styckjunkare, den 23 augusti underlöjtnant i Finland. 1775 transporterad till Göteborg. 1777 reste till Frankrike på ett års permission. 1779 den 2 maj kommenderad till Marstrand , 1783 den 7 oktober återgått i tjänst under ryska kriget. 1789 den 8 april constituerad brigadchef för artelleriet i Bohuslän. 1790 den 5 februari kommenderad till Finland och Savolax. Den 26 Mars i nåder utnämnd till Riddare af Svärdsorden. 1801 den 24 mars förordnad till chef för Bohusläns norra skärgårdsarmering, bestående av 12 st. canonjollar och 600 man. September den 22 befodrad till major i armeen, 1812 den 7 januari undfått nådigt avsked. 1812 introducerad på Riddarhuset. Död i Strömstad den 11 januari 1824. Den 29 september 1782 gift i Marstrand med Anna Christina Bundsen född i Marstrand den 29 september 1766. Död i Strömstad den 24 november 1850. Dotter till grosshandlare i Marstrand Fredric Chr. Bundsen född 1732, död 1790, gift 13 feb. 1763 med Anna Catharina Cahman, född 1738 0ch död 3 aug. 1771.

Barn:

8.1. Wilhelm Albrekt, född i Marstrand den 28 juni 1783, blev 1801 fänrik vid livregementets värvade infanteri efter att ha varit kadett vid Carlberg. 1802 löjtnant vid samma regemente, 1808 premierlöjtnant vid finska gardet. 1809 kapten i armeen, 1810 kapten i regementet, 1810 kaoten vid andra livgardet, 1812 ordonnansofficer hos kronprinsen, 1814 Riddare av Svärdsorden så också major i armeen, 1815 överstlöjtnant vid Vesterbottens regemente, 1816 adjutant hos kronprinsen, 1817 Överste och chef för Vestgöta Dals regemente. Adlad samma år, men ärvde vid faderns död 1824 hans adelskap. 1826 generaladjutant, 1833 Överbefälhavare å Carlstens fästning, 1834 t.f. landshövding i Örebro län, 1836 kommendör av Svärdsordern. 1837 tillförordnad landshövding i Skaraborgs län. 1838 generalmajor och konungens förste adjutant, samma år landshövding i Skaraborgs län. Avsked 1851. Kommendör med stora korset af Svärdsorden samma år. Hade guldmedaljen för tapperhet i fält och Carl XIV Johans medalj. Bevistade kriget emot Norge 1809 såsom adjutant hos kommenderande generalen, och kriget i Tyskland 1813 och 1814 såsom ordonansofficer hos kronprins Carl Johan. Skickades i januari 1814 till Stockholm med nycklarna till fästningen Glückstadt. Död i Stockholm den 10 december 1861. Gift den 13 maj1815 i Stockholm med Fredrika Nilsson född i Grythytteheds socken den 13 oktober 1788, död på Marieholms landshövdingsresidens vid Mariestad den 13 januari 1850, dotter till bergsmannen och brukspatronen Nils Nilsson på Grythyttehed och Christina Schwarz .

Barn:

9.1. Fredrika Wilhelmina född i Stockholm den 21 augusti 1817. Död i Lidköping den 17 oktober 1836.

9.2. Carl Johan Ferdinand född i Venersborgs landsförsamling den 6 december 1819. Kadett vid Carlberg 1834; understelöjtnant vid livgardet till häst 1839 och 1842 löjtnant därstädes; 1851 ryttmästare i regementet; 1843 stallmästare hos konungen. 1859 major i armeen. Överste i armeen och överstelöjtnant vid livgardet till häst. Förste hovstallmästare och chef för kungl. hovstallet 21.10.1872. Död i Stockholm 19 juli 1904. Begraven på Leksbergs kyrkogård. Gift den 19 oktober 1864 i Helsingfors med friherrinnan Emilia Sofia von Bonsdorff från Finland, född i Helsingfors den 24 februari 1839 och död i Stockholm den 13.11.1913. Dotter till finska stadsrådet friherre Johan Gabriel von Bonsdorff och Ulrica Charlotta von Willebrand.

9.3. Hedvig Christina Josefina Augusta född på Ulfstorp den 1 oktober 1825 och död i Stockholm den 22.2.1915

9.4. Hilda Octavia, född på Ulfstorp den 27 februari 1827 och död i Stockholm den 2 februari 1883. Gift den 3 maj 1846 på Marieholm med kammarherren Carl August von Hofsten född den 5 juli 1816 och död 1885.

8.2. Frederik, född i Marstrand den 8 september 1784. Krigsråd 1818. Riddare av Nordstiernas Order 1819. Generalintendent 1832, kommendör av Vasa orden. Dog ogift i Stockholm den 26 maj 1833.

8.3. Jean Charles född i Marstrand 11 augusti 1785. Drunknad i spanska sjön 1800.

8.4 Anna Caisa född i Marstrand den 8 september 1786 och död i Skara den 28 december 1870. Gift den 24 augusti 1804 med överstelöjtnant Alexander Carl Simmingsköld född den 9 januari 1772. Död på Stålberga i Vestergötland den 29 april 1845.

8.5. Barbara Maria, född i Marstrand den 15 september 1787. Död i Stockholm 27.10.1873. Gift den 28 september 1807 med kronofogde assessor Carl Jacob Lindström, född i Stockholm 14.6.1784 och död 1826.

8.6. Johanna Gustafva, född i Marstrand den 5 november 1788 och död i Strömstad 22.9.1871. Gift den 18 oktober 1818, i Strömstad med handlarn Olov Körner, född 9.6.1771 och död 26.6.1827.

8.7. Bror Adam född på Norrkärr 20.2.1790. For till sjöss vid 11 års ålder. Blev 1808 sergant vid armens flotta Göteborgs eskader, 1808 den 28 juli const. underlöjtnant, 1810 den 1 maj befodrad till underlöjtnant, 1811 den 2 december avsked. Förde sedan cofferdifartyg till den 10 december 1817, då han utnämndes till jaktuppsyningsman i Lysekil. 1819 den 29 mars förordnades att bestrida tullkontrollörstjänsten i Strömstad, 1820 den 30 maj kontrollör på stat. 1828 den 26 mars förordnad att bestrida tullförvaltarämbetet i Uddevalla. 1829 den 8 augusti tullförvaltare därstädes. 1854 den 18 december Riddare av Vasaorden. 1869 den 9 april avsked som tullförvaltare. Flyttade sedan till Göteborg , där han dog 19.4.1875. Gift i Strömstad den 24 december 1813 med sin kusin Louise Hedenberg, född i Brömsegården i Lycke den 19 november 1790. Död i Uddevalla den 1 juli 1863. Dotter till grosshandlaren i Marstrand Lars Hedenberg, gift 1786 med Gustafva Birgitta Bundsen, född den 2 juni 1769 i Marstrand.

Barn:

9.5. Anna Christina, född den 6 oktober 1814 på Odelsberg i Strömstad och död i Uddevalla 23.5.1869.

9.6. Adamia Louisa Fredrika, född i Strömstad 30.1.1817 och död i Alingsås 23.8.1895. Gift i Uddevalla den 23.8.1842 med kapten Fredrik von Proschwitz, född i Hede Socken 30.1.1816, död 23.1.1881 på Tånga i Bohuslän.

9.7. Gustafva Amanda, född i Strömstad den 18.11.1820 och död i Göteborg den 4.1.1912. Gift i Uddevalla den 31.4.1851 med grosshandlare Johan Adolf Boman, född i Strömstad den 12.7.1821, död i Göteborg den 4.11.1893.

9.8. Carl Fredrik Johan, född i Strömstad den 5.9.1822. Sekreterare i kungl. armeeförvaltningen, Riddare av Vasaorden. Död i Göteborg den 2.3.1878 och begraven i Göteborg.

9.9. Josephina Carolina, född på Norrkärr den 1.5.1826 och död i Stockholm den 31.10.1921. Gift i Uddevalla den 20.5.1851 med sin kusin handlaren i Stockholm Wilhelm Albrekt Lindström, född 1816 på Wittelanda kronefogdeboställe, död den 29.6 1880 i Liverpool. (född i Gävle den 9.1.1835 och död i Göteborg den 23.2.1902. Dotter till grosshandlaren i Gevle Carl Erik Rahm född 18.5.1801, gift den 12.10.1824, död på Lyckan vid Gevle den 3.9.1856, och Christina Hillman, död i Gevle den 13.9.1850.

Barn:

10.1. Ida Lovisa Christina, född i Göteborg den 3.9.1860 och död i Österåker den 5.2.1935. Gift i Göteborg den 22.4.1890 med kyrkoherden i Österåker Edvard Georg Åberg, född i Stockholm den 23.2.1853, och död i Österåker den 8.2.1930.

10.2. Bror Adam född i Göteborg den 3.11.1861. Den 22.2.1878 volontär vid Elvborgs regemente. Den 5.6.1879 mogenhetsexamen. Den 1.11.1880 officersexamen. Den 20.1.1893 löjtnant 2 kl. , den 2.3.1900 kapten i armeen, den 8.8 löjtnant kl.1. Den 1.12.1903 riddare av Svärdsorden, den 11.12 kapten i regementet............... Drunknad i sjön Uspen den 22.11.1908, begraven i Göteborg.

10.3. Elma Fredrika född i Göteborg den 27.11.1864 och död den 9.4.1896

10.4. Anna Charlotta, född i Göteborg 15.6.1866 och död 1932.

10.5. Carl Fredrik Wilhelm, född i Göteborg den 29.1.1869. Idkade grosshandelsrörelse med kol och koks i Göteborg. Död den 31.12.1934.

10.6. Maria Adelaide (Adele) , född på Carlsborg vid Floda den 12.6.1870 och död i Växiö den 6.9.1934. 8.8 Eva Fredrika, född på Norrkärr den 7.7.1791 och död i Strömstad den 23.8.1872. Gift i Strömstad den 24.12.1813, samma dag som brodern Bror Adam.

8.9. Charles-Emil född på Norrkärr den 20.8.1792, död den 19.10.1792.

8.10. Charles-Emil född den 5.12.1795 på Norrkärr. 1815 underlöjtnant vid armeens flotta, 1819 löjtnant vid Vestgöta Dals regemente,1828 kapten därstädes, 1842 Riddare av Svärdsorden. 1844 major och 1846 avsked. Död på Levene den 26.1.1850. Begraven på Levene kyrkogård. Gift den 24.3.1829 i Levene prästgård med Elisabeth Charlotta Fogelqvist född den 19.6.1805 och död i Venersborg den 11.3.1884, dotter tll prosten Levene Peter S. Fogelqvist och Eva Lovisa Goss.

Barn:

9.11 Carl Ferdinand Johan, född i Levene den 15.5.1830 och död på Städene den 20.10.1894. Gift i Uddevalla den 2 maj 1853 med Louise Charlotta Möller född i i Uddevalla 30.8.1835, död på Lindås den 17.11.1859, dotter till Fältkamrer Olof Möller och Anna Christina Lindström. Gift för andra gången den 7.10.1860 med sin svägerska Frida Carolina Möller. född i Uddevalla den 18.2.1837, död på Städene den 15.12.1896.

Barn i första giftet:

10.7. Charles-Emil född i Lindås den 23.12.1854. Gift i Göteborg den 16.3.1889 med Sigfrid Wilhelmina Christina Westman, född den 7 mars 1867, dotter till Fördelningsläkaren Abrahem Henrik Westman, och Ida Elisabeth Kristina Ahlstrpöm.

Barn:

11.1. Jacques född i Göteborg den 24.3.1890.

11.2 Stellan, född i Göteborg den 11.5.1891

11.3. Isabella, född i Göteborg den 3.4.1895.

11.4. Jules Ferdinand Abraham född i Göteborg den 4.10.1896, död i Göteborg den 9 januari 1897.

11.5. Curt, född i Göteborg den 1.6.1898. 10.8. Hulda Anna Maria, född i Lindås den 19.6.1857. Gift på Lindås den 22.6.1880 med sin kusin vice konsul Carl Gustaf Hjort, född i juli 1853.

10.9. Lovisa Elisabeth Charlotta född döv på Lindås den 4.11.1859.

10.10. Frida Johanna Mathilda född på Lindås den 4.11.1859. Gift på Slädene den 27.9.1895 med godsägaren Carl Martin Julius Liedberg.

Barn i andra giftet:

10.11. Agnes Alma född på Lindås den 24.1.1867. Gift på Städeneden 27.9.1890 med grosshandlaren Anders Jakob Jönsson Agrell född den 8.8.1851.

8.11. Charlotta Christina född i Norrkärr den 26.2.1797, död den 22.5.1823. Gift den 9.10.1816 i Strömstad med prosten Anders Beckman, född den 24.5.1783 i Göteborg, död den 19.5.1859 i orups prästgård.

8.12. Leonard, född på Norrkärr den 2.11.1798. Skomakaremästare. Död på Norrkärr den 20.4.1838.

8.13. Carolina Albertina född på Norrkärr den 5.9.1800 och död i maj 1801.

8.14. Maria Francoise, född på Norrkärr den 19.5.1803, död den 13 april 1804.

8.15. Wilhelmina Albertina född på Norrkärr den 30.10.1805, död 27 juni 1876 i Strömstad. Gift på Eigst vid Strömstad den 26.4 med handlaren Magnus Norberg, född 20.1.1787 och död den 11.4.1854. 8.16. Wilhelm Fredrik, född i Strömstad den 9 september 1812 och död i Strömstad den 20.4.1817.


1. Enligt uppgift av Oskar Lindström skulle han varit gift för andra gången med Elisabeth Burman, född 1700 och död 1799 och hade med henne dottern Hedvig Charlotta, född 1735 och död 1810, gift 1763 med fil.mag. Erik Forsberg. Deras dotter Fredrika Charlotta (d 1840, överhovmästarinna hos prinsessan sofia Albertina, gift med kammarherren förste stallmästare greve Gustaf H. Stenbock, född 1764 och död 1833.

2. Anna Christina Bundsen gifte sig samma dag hon fyllde 16 är. Enligt fru Caroline Lindströms utsago lär hon samma dag konfirmerats och gått till skrift, varefter det även lyste alla tre gångerna. Fru Amanda Boman kom ej ihåg detta, men däremot hade hon hört att Anna Christina d´Orchimont efter vigseln blev anmodad att stå fadder till ett barn som då skulle döpas.

3. Kallas Topareha och det står att hans far före honom var riddare och topareha.

4. Köpte 1824 egendomen Ulfstorp i Skaraborgs län Sparlösa socken, sålde den 1829.

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan